Doel:

Het in staat stellen van kansarme kinderen en jongvolwassenen om onderwijs te volgen en het bijdragen aan hun ontwikkeling in de breedste zin van het woord door middel van financiële bijdragen voor hun schoolgeld, levensonderhoud, kleding, leermiddelen, het verbeteren van hun levensomstandigheden en al hetgeen daarmee samenhangt.

De hulpverlening maakt geen onderscheid in ras, geloof, sekse of politieke overtuiging.

Stichting
La Boya

Voor volgende berichten zie de rubriek 'Blijf op de hoogte'

La Boya, Rotterdam

19 december 2021

Beste mensen,

Voor de Kerst nog maar even een update, al was het maar om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de stichting. Ik las in Trouw dat er in Nederland meer dan 10.000 goede doelen stichtingen zijn, dus allicht dat onze kleine stichting niet direct opvalt. Toch doe ik nog eens een oproep om La Boya niet te vergeten. De inkomsten van de stichting zijn helaas onvoldoende om aan de beoogde doelen van de stichting te voldoen.

Maar gaat u in ieder geval ook door met uw donaties aan andere goede doelen stichtingen. Sinds mijn vorige brief van 3-5-2021 is er in de omstandigheden van de begunstigden in Cusco, Peru –zoals beschreven in mijn brieven van 25-3-2020 en 8-5-2020 (zie hieronder) - in feite niets veranderd.

De kinderen volgen de lessen op school of via internet nauwgezet. In januari a.s. ga ik me in Cusco (uiteraard buiten bezwaar van de schatkist van de stichting) op de hoogte stellen van de situatie ter plaatse. Hopelijk hoef ik dan dankzij uw (extra) kerstdonaties niet met lege handen te komen. Ik zal dan, net als een vorige keer, met de moeders en kinderen naar een hele grote winkel in een buitenwijk gaan om goedkope kleren, schoenen e.d. voor hen te kopen, misschien kan er zelfs een ijsje van af. Ik zal u op de hoogte houden. Donaties zie ik gaarne op de rekening van Stichting La Boya, rek.nr. NL74ABNA0521114462 tegemoet.

En natuurlijk allen die een bijdrage geleverd hebben enorm bedankt voor uw donatie. Die bijdragen hebben hun bestemming onverkort bereikt, zij voorzagen in een grote behoefte. Dank vooral namens de begunstigde moeders en kinderen, waarvan ik een paar volgende maand hoop te zien.

Zalig uiteinde en een in alle opzichten zonnig 2022 toegewenst.

Met vriendelijke groet,

Kees Koppenaal


Noodoproep – Leven in tijden van corona crisis.

Beste mensen,

Allemaal hebben we te maken met of te lijden onder de corona crisis. Maar er is wel verschil: de een meer dan de ander. Zoals altijd in tijden van crises hebben de armsten er het meest onder te lijden. Deze crisis pakt wel zeer slecht uit voor de paar moeders en hun kinderen in Peru die we als stichting proberen bij te staan (zie hieronder). Deze vrouwen proberen in hun bestaan te voorzien door verkoop van snuisterijen en andere producten aan toeristen in het centrale park van Cusco. Cusco ligt dichtbij de beroemde Macchu Pichu en wordt daarom druk bezocht door toeristen, vooral Amerikaanse.

Die verkoop ligt als gevolg van de crisis sinds kort helemaal stil. Er komen geen toeristen en de verkoopsters mogen hun huis (niet meer dan een kamer in een arme buitenwijk) niet uit. Geen inkomsten, geen eten, zo simpel is dat in Peru, waar sociale voorzieningen ontbreken.

De vrouw, die ik als eerste bijstond, Alicia met haar twee kinderen, heeft onlangs twee operaties aan haar hoofd ondergaan. Daarvoor moest ze wel tevoren de kosten voor de operaties en het verblijf in de kliniek, ongeveer €5000, betalen dat ze met moeite heeft kunnen lenen bij een aantal andere vrouwen maar dat ze natuurlijk wel moet terugbetalen. De kinderen moeten thuis blijven want kunnen nu niet naar school. De toestand is zonder meer desastreus.

Overigens, de vrouwen die de stichting bijstaat zijn slechts een paar van de vele vrouwen die daar in Cusco in dezelfde moeilijke omstandigheden verkeren. Gaarne dank ik degenen onder u die regelmatig een bijdrage aan de stichting leveren. Degenen onder u die daartoe nog niet overgingen vraag ik met klem dat alsnog te doen. De inkomsten die de stichting tot nog toe van u ontving zijn nauwelijks voldoende om het doel waarvoor de stichting is opgericht te bereiken.

Nu in deze tijden van nood een veel groter beroep op de stichting wordt gedaan vraag ik u – zo mogelijk op korte termijn – een (extra) bijdrage aan de stichting te willen overmaken, rekening nr. NL74ABNA0521114462 t.n.v. Stichting La Boya te Rotterdam. Daarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank.

U allen in deze tijden een goede gezondheid toegewenst,

Allerhartelijkst,

Kees Koppenaal.


Beste mensen,

Gaarne bedank ik allen die gehoor gegeven hebben aan de oproep. Het heeft het mooie resultaat van €2205 opgeleverd. Het bedrag is inmiddels bijna geheel bij de moeders terechtgekomen, die jullie daarvoor buitengewoon dankbaar zijn. De ergste momentane nood is daarmee enigszins gelenigd. Nu de toekomst nog. Gezien de door het virus veroorzaakte omstandigheden heeft de stichting in de toekomst meer inkomsten nodig om in de noodzakelijkste behoeften te voorzien dan tot voor kort. Het zou daarom prettig zijn als een aantal uwer zou willen overgaan tot een periodieke donatie, bv per maand of kwartaal. Dat kunnen ook kleine bijdragen zijn, alles is welkom.

Met hartelijke groet,
Kees Koppenaal

8-5-2020
Voorgeschiedenis

In 2012 maakte C. Koppenaal, hierna te noemen Kees, een reis in Indonesië. In de plaats Berastagi, niet ver van Medan, Sumatra, werd hij getroffen door een beroerte. Een jongeman kwam hem te hulp. Door hem kwam Kees in contact met zijn gezin, toen nog vader, moeder en twee zussen. De vader heeft een heel klein stukje land dat hij met zijn vrouw en zoon bewerkt. Zelden slagen ze er in voldoende te oogsten voor hun levensonderhoud daar de naburige vulkaan door de uitstoot van as de oogst regelmatig vernietigt en als gevolg van langdurige periodes van droogte. De meisjes gaan nog wel naar school, maar dat is door de kommervolle omstandigheden niet meer vol te houden. Tot overmaat van ramp is de moeder inmiddels overleden. Kees herstelde voorspoedig. Hij zag dat in het gehucht waar de familie woont ook andere gezinnen het hoofd niet boven water kunnen houden en er geen geld is om de kinderen naar school te kunnen laten gaan. Sinds deze ontmoeting ondersteunt Kees de familie financieel en volgen de meisjes onderwijs. In 2014 kwam Kees op zijn reizen in Zuid-Amerika in de stad Cuzco, Peru, terecht. Daar trof hij op de Plaza de Armas, het centrale plein, een aantal vrouwen aan, vaak met kleine kinderen, baby’s, die probeerden zich in leven te houden met de verkoop van speldjes, sleutelhangers en andere snuisterijen aan toeristen. Deze vrouwen hebben een zwaar leven, terwijl de kinderen geen enkel perspectief hebben op een beter leven. Hoewel er leerplicht is gaan ze meestal niet naar school. Kees heeft, als peetvader (padrino) een paar van die, nog heel jonge, kinderen min of meer geadopteerd, wat neerkomt op financiële ondersteuning. Deze kinderen gaan inmiddels naar school.


Beleidsplan

De stichting is opgericht om de financiële ondersteuning uit te breiden naar meer gezinnen en alleenstaande moeders, als boven omschreven, in de eerste plaats in Berastagi en Cuzco, maar ook aan anderen die daarvoor in aanmerking komen. Er zijn meer goede doelenstichtingen voor kinderen in Indonesië werkzaam, maar deze hebben als werkterrein vrijwel uitsluitend Bali en Java.

De stichting beoogt de benodigde middelen te verkrijgen o.m. door via facebook, e-mails en dergelijke wegen een steeds verder uitbreidend bestand op te bouwen, alsmede op verjaardagen, bruiloften en andere persoonlijke en zakelijke hoogtijdagen een beroep te doen op mensen aan de stichting te doneren. Door een en ander zal de naamsbekendheid van de stichting worden vergroot. De bekende donateurs en de achterban zullen periodiek, onder meer via e-mails en op de website van de stichting, op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden van de stichting.

Hulpverlening vindt zoveel mogelijk plaats op basis van persoonlijk contact met de betreffende moeders, kinderen en instellingen van onderwijs.

Stichting
La Boya

Bestuur

Dhr. mr. C. Koppenaal, Voorzitter
Mevr. L. R. Bourguignon, Secretaris
Dhr ir. W. N. J. Rust, Penningmeester

  • De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
  • De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
  • De stichting heeft geen overheadkosten. Uiteraard zijn er onvermijdelijke kosten, zoals bank- en transferkosten, maar die zijn relatief gering. Vrijwel 100% van de giften komt derhalve bij de goede doelen terecht. Uitkeringen gaan rechtstreeks naar de personen of instellingen die het gezag over de betreffende kinderen hebben, via bank of Western Union (voor het geval een bankrekening ontbreekt).


Jaarverslagen


Financieel overzicht 2022
Inkomsten Uitgaven
banksaldo per 1-1-20212/td> €1.443,24
Donaties €6.802,00/td> Fam. & studie Indonesië €1.600,00
Fam. & studie Alicia Peru c.s. €4.586,22
Bank + transferkosten €171,25
TOTAAL INKOMSTEN €6.802,00 TOTAAL UITGAVEN €6.357,47
Opbrengsten - kosten €444,53 Banksaldo per 31-12 €1.887,77
Controle: Saldo 1-1-2022+opbrengsten - kosten =saldo 31-12-2022 €1.887,77

Financieel overzicht 2021
Inkomsten Uitgaven
banksaldo per 1-1-2021 €224,69
Donaties €7.177,85 Fam. & studie Indonesië €2.753,90
Fam. & studie Alicia Peru c.s. €2.968,90
Bank + transferkosten €236,50
TOTAAL INKOMSTEN €7.177,85 TOTAAL UITGAVEN €5.959,30
Opbrengsten - kosten €1.218,55 Banksaldo per 31-12 €1.443,24
Controle: Saldo 1-1-2021+opbrengsten - kosten =saldo 31-12-2021 €1.443,24

Financieel overzicht 2020
Inkomsten Uitgaven
banksaldo per 1-1-2020 €713,79
Donaties €7.115,00 Fam. & studie Indonesië €2.402,90
Fam. & studie Alicia Peru c.s. €5.030,00
Bank + transferkosten €171,20
TOTAAL INKOMSTEN €7.115,00 TOTAAL UITGAVEN €7.604,10
Opbrengsten - kosten -€489,10 Banksaldo per 31-12 €224,69
Controle: Saldo 1-1-2020+opbrengsten - kosten =saldo 31-12-2020 €224,69


Financieel overzicht 2019
Inkomsten Uitgaven
banksaldo per 1-1-2019 €535,19
Donaties €5.792,20 Fam. & studie Indonesië €2.200,00
Fam. & studie Alicia Peru c.s. €3.200,00
Bank + transferkosten €213,60
TOTAAL INKOMSTEN €5.792,20 TOTAAL UITGAVEN €5.613,60
Opbrengsten - kosten €178,60 Banksaldo per 31-12 €713,79
Controle: Saldo 1-1-2019+opbrengsten - kosten =saldo 31-12-2019 €713,79

Financieel overzicht 2018
Inkomsten Uitgaven
banksaldo per 1-12018 €1.162,99
Donaties €5.942,95 Fam. & studie Indonesië €3.050,00
Fam. & studie Alicia Peru €2.225,00
Studie Julia & Gladis €1.000,00
Bank kosten + diversen €295,75
TOTAAL INKOMSTEN €5.942,95 TOTAAL UITGAVEN €6.570,75
Opbrengsten - kosten - €627,80
Banksaldo per 31-12 €535,19
Controle: Saldo 1-1-2018 + opbrengsten - kosten = saldo 31-12-2018 €535,19

Financieel jaarverslag 2017
Totale ontvangsten uit giften€6.596,20
UitgavenIndonesië€2.900,00
Peru€2.462,29
Bank en geldtransfer€ 233,67
Totaal uitgaven € 5.595.96
positief saldo€ 1.000.24
Banksaldo 31 dec 2016€ 162,75
Banksaldo 31 dec 2017€ 1.162,99